Cafeteria Renovation - 2021

Cafeteria Renovation - 2021

තර්ස්ටන් විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ ව්‍යාපෘති යටතේ නවීකරණය වූ විද්‍යාලයේ ආපනශාලාව.

Renovated college canteen under Thurstan College Old Boys' Union projects.