'Pirith' Chanting Commences - 2021

'Pirith' Chanting Commences - 2021

තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට 71 වසරක් සපිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන පිරිත් සජ්ඣායනාව විද්‍යාලය පරිශ්‍රයේදී ආරම්භ විය.

The Pirith Chanting Ceremony to mark the 71st anniversary of Thurstan College commenced at the School premises.