Follow Us On Twitter - 2021

Follow Us On Twitter - 2021

නිසැකවම අපි අපගේ සියලු කාර්ය මණ්ඩලය, ශිෂ්‍යයන්, ආදී ශිෂ්‍යයන් හා දෙමාපියන් සමඟ විවිධ මාධ්‍යවල සම්බන්ධ වීමට උනන්දු වෙමු - ටිවිටර් හරහා අප සමග සම්බන්ධවන්න.

ට්විටර් ගිණුම : https://twitter.com/CollegeThurstan

Obviously we are keen to engage with all of Our Staff, Students, OLD Boys' and Parents on different platforms – so if Twitter is your thing, give us a follow.

Twitter Account : https://twitter.com/CollegeThurstan