International Nurses Day - 2021

International Nurses Day - 2021

ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය යනු හෙදියන් සමාජයට කරන දායකත්වය සනිටුහන් කිරීම සඳහා සෑම වසරකම මැයි 12 වන දින (ෆ්ලෝරන්ස් නයිටිංගේල්ගේ උපන්දිනය) ලොව පුරා පවත්වනු ලබන ජාත්‍යන්තර දිනයකි.

International Nurses Day (IND) is an international day observed around the world on 12 May (the anniversary of Florence Nightingale's birth) of each year, to mark the contributions that nurses make to society.